DOĞRU ANTRENMAN YAPIYOR MUYUZ?

Kürek sporunda Antrenman planlarının yoğunluk dağılımının yönetimi;

Recep Selim Akıcı

Boğaziçi Üniversitesi

 
Doğru Antrenman yapıyor muyuz?

Günümüzde tüm Olimpik sporlarda olduğu gibi olimpik kürek dalında da çok büyük uluslararası rekabete şahit oluyoruz,

Bu mücadelede uluslararası başarıya ulaşabilmek için çok iyi organize edilmesi gereken birçok faktör bulunmaktadır.

Antrenörlerin ve teknik ekibin görevi sporcuların doğru zamanlarda hedeflenen performansa başarı ile ulaşmalarını sağlamaktır.

Spor dünyasının her alanında çalışan bilim insanları yeni keşifleri antrenörlerin kullanıma sunmaktadır.

Günümüzde bilginin güncellenme süresi çok kısalmıştır UNESCO ya göre 1960-70’ lerde on yıl olan yenilenme süresi 1980-1990’ larda beş yıl olarak gerçekleşirken günümüzde birçok disiplinde bilgilerin güncellenme süresi iki - üç yıldır

Bu gelişmelere bağlı olarak Olimpik kürek dalında performans yönetiminde her türlü yeni bilgi ve üretilen teknoloji sahada kullanılmaktadır.

Kürek sporunda da antrenörlerin artık sadece suda veya karada sporcularını takip eden kişiler değil aynı zamanda en yeni bilgi ve teknolojiyi kullanımda yetkin kişiler olmaları önemlidir.

Günümüzde yüksek performans kürekte antrenman plan ve programları dinamiktir, genel prensipler dışında kürekçilerin bireysel fiziksel performans verilerini takip eden göz önünde tutan sistematik yöntemler başarının anahtarıdır.

Antrenman planlamasında denetim ve yeniden ayarın önemi:  (Audit / Tune-Up)

1- Antrenman programlarında nelerin gerçekleştiğini denetlemek için önemlidir

2-Antrenman programlarının etkinliği gözden geçirilerek gereğinde bireyselleştirerek gerekli düzeltmeleri yapmak için önemlidir

3- Performanslarda sapma veya kötüye gidiş tespit edilirse hızla müdahale etme imkânı bulmak için önemlidir

4- Ekiplerin ve sporcuların ilerleyişini ölçüp süreci geliştirmek ve belgelemek için önemlidir.

 

Performans takibinin teknolojik boyutu:

 Kürek antrenörleri bunlardan nasıl yararlanabilir?

Günümüzde nano teknolojinin sporda kullanılmasıyla sporcuların performans takibi çok boyutlu gelişmeleri sağlamıştır.

Kullanılan nano teknolojik malzemeler sayesinde sporculara giydirilebilen akıllı tekstil ürünleri veya direk vücuda uygulanan sensörlerler içeren Readibandlar sayesinde Yüksek performans sporda çok önemli parametreler ölçülebilmektedir.

Kandaki laktat düzeyi,

Nefes alma hızı ve sıklığı,

Kalp atım sayısı ve basıncı,

Uygulanan kuvvet basınç,

Su kaybı seviyesi rehidrasyon

Uykunun kalitesi,

Yorgunluk seviyesi,

Vb. gibi birçok veri anında antrenörlerin, spor bilimcilerin bilgisayar veya mobil cihazlarına anında ulaşabilmektedir.

Bu teknolojileri kullanmak çok pahalı bir maliyet getirmez, Karanlıkta el yordamı ile yön bulmaya çalışmak yanlış yola girmeye ve daha büyük maliyetlere sebep olur.

Bütün dünya şampiyonu, Olimpiyat şampiyonu Kürekçilerin antrenman yönetimini incelediğimizde muazzam bir yoğunluk disiplini olduğuna şahit oluyoruz. Önceden tespit edilmiş yoğunluk alanlarına tüm antrenmanlarında harfiyen çok disiplinli şekilde uyduklarını görüyoruz.

 

Doğru Antrenman:

Antrenman yükü - Antrenmanın yarattığı baskı -  Antrenman gerilimi arasındaki fark ve ilişki nedir?

Bilindiği üzere Performansın Gelişimi ile ilgili olarak süreç şöyle işlemektedir:

Antrenman Uyaranı →Hücresel ve Sistemik adaptasyon →Performans değişikliği

Performansta ilerleme olabilmesi için metabolizmada yeterli stres yaratılmış olması gerekir ancak her sporcunun yüklenme kapasitesi farklıdır, bireyseldir.

Antrenmanlarda sporcu üzerinde baskı yaratacak yük kimi kürekçide gelişme yaratmak için yeterli olmaz iken başka bir sporcu için fazla olabilir.

Basit bir tahta çubuk ve üstüne konan ağırlık örneği ile anlatmaya çalışalım.


Birinci şekilde üzerine yük (Load)olarak ağırlık konulan bir tahta gözükmektedir.

Burada yük ve yaratılan baskı ile (stress)  cismin taşıma kapasitesi  uyumludur.

Tahta cisimde herhangi bir şekil değişikliği olmaz.


İkinci örnekte ağırlık arttırılınca yani tahta cismin kaldırabileceğinden fazla yük (Load) konulunca gerilim(strain ) artıyor ve tahta şekil değiştiriyor deformasyon başlıyor.

Oluşan bu deformasyon ölçülebilir ve biz bunu (strain) oluşan gerilim diye tarif edebiliriz.

Eğer yük kaldırılırsa tahta yavaş yavaşta olsa tekrar eski orijinal şekline geri döner.

Bir problem yoktur geçici deformasyon ile adaptasyon oluşmuş cisim orijinal haline dönmüştür.

Ancak uygulanan yük arttırılmaya devam edilirse ve tahtanın taşıma kapasitesini aşıp tolere edilemeyecek düzeye ulaşırsa  cisimde KIRILMA meydana gelir ….

Artık eski orijinal haline dönüş olma imkânı kalmamıştır. Bu istenen bir durum değildir.

Bu örnek Antrenman bilimine uyarlanarak kullanılmak istenirse şöyle açıklana bilinir:

Sportif performansta gelişme olabilmesi için sporcu üzerinde yeterli uyaran olmalıdır.

Gelişme için gerilim gereklidir.

Sporcu üzerinde gelişme sağlayacak yeterli gerilime ulaşıldığında adaptasyon sağlanır, Fizyolojik ve psikolojik sistemler buna cevap verir ve dayanıklılık performansı artar.

Burada önemli husus ve olması istenen ‘’ Performansta iyiye gidişi yaratacak antrenman yükü ve yeterli gerilim yaratılıp çalışma bittikten sonra sporcunun hızla toparlanmaya geçebilmesidir’’

Ancak, uygulanan antrenman yükü sporcunun kaldırabileceğinin çok üstünde ise ve uygulamaya devam edilirse, bu durum sporcu üzerinde çok aşırı gerilim yaratacak toksik yan etkiler ile fizyolojik ve psikolojik sistemlerde kırılmalar olup performansta kötüye gidiş başlayacaktır.

Hedeflere ulaşabilmek için yapılan antrenmanların sporcunun veya ekibin performans gelişimine uygun olup olmadığı neler ihtiva ettiği kapsam ve yoğunluk dağılımı arasındaki ilişki çok önemli ve belirleyicidir.

 

Kürek Sporunda Antrenmanın yoğunluk Bölgelerine göre sınıflandırmasında yeni yaklaşımlar

Kürek sporunda antrenman modelleri ve metodolojisi ile ilgili olarak yakın zamana kadar doğru kabul edilmiş bazı uygulamalar ve yöntemler ileri teknolojinin ve tıp alanındaki araştırmaların getirdiği yeni bilgilerle değişime uğramış veya tamamen terk edilmiştir.

Kürekte Uluslararası alanda üst düzey başarı için çok çalışmanın ve bunun için yüksek motivasyonun önemli olduğu aşikârdır.

Başarı için yıllar boyunca her gün defalarca antrenman yapmak gerekli olabilir.

Ancak,  yapılan antrenmanların neler ihtiva ettiği kapsam ve yoğunluk dağılımı arasındaki ilişki çok önemlidir.

Kapsamın kısaca tarifi antrenmanlarda yapılan işin tamamıdır.

Kürek sporunda antrenman planları ve bölümlerinde “ Kapsam” bir antrenman biriminde yapılan kilometre veya toplam çalışma zamanını ihtiva eder.

Yoğunluk ise basitçe anlatımı ile uyaranın şiddeti, birim zamanda sarf edilen efor olarak tarif edilir.

Kürek sporunda yoğunluk, dakikada çekilen kürek sayısı, 500 metre ara geçiş zamanı, kalp atım sayısı, kanda oluşan laktat değerleri gibi güç ölçümlerini içerir.

Kürek Sporunda antrenman metodolojisinde yoğunluk bölgelerine göre çeşitli sınıflandırma modelleri kullanılmaktadır.

Uluslararası örneklerinde görüleceği gibi antrenman yoğunluğu ile ilgili bölgeleri tayin etmede diğer parametrelerle birlikte esas olarak kanda oluşan laktat miktarı tayin edici etken olarak alınmaktadır.

A) Beş ve + bölgeli yoğunluk model i

B) Üç bölgeli yoğunluk modeli

Klasik beş bölgeli yoğunluk modeli:

Beş antrenman bölgesi ihtiva eden sistem kürekte son senelere kadar en çok kullanılan model olmasına rağmen uluslararası alanda tam bir birlik yoktur.

Örnekler: Çok Bölgeli Modeller

KAT.

TEMPO

K.T. / B.T.    

%FC Max

% Hız

2000M.

 

Laktik.A.

M.mol.

Toplam Antr. süresi

Effektif Antr.

süresi

Antren

Bölümleri

Süre  /Km.

Tekrar sayısı

Dinlen

E

16-18/18-20

%65

%75

%75

%85

<2

30’-125’

30’-120’

10’-40’

2KM-8KM

1-12

30’’-5’

D

18-24/20-26

%70

%80

%80

%85

2-3

30’-125

30-120

10-40

2-8 KM

2-12

30’’-5’

C

24-28/26-30

%80

%90

%85

%90

3-5

60-100

30-60

10-20

2-5KM

2-6

5’-10’

B

28-32/30-34

%85

%95

%90

%95

4-8

60-100

20-40

4-10

1-3 KM

2-6

4-10’

A2

32-36/34-38

%90

%100

%100

8-12

60-100

5-20

40’’-9’

250-2000M

1-20

15’’-10’

A1

>36/>38

%100

>%110

>12

60-100

2-5

15’’-30’’

100-250M

4-20

45’’-90’’

F

14-22/16-24

%65

%75

-------

4-6

45-100

15-30

3’-8’

500-1500M

2-5

3’-8’

 

B) Üç Bölgeli yoğunluk modeli:

Son yılarlarda önemli sayıda spor bilimci ve ülke üçlü bölge sistemine geçmiştir.

Bu modelde bölgeleri çok daha kolay ayrıt edilme imkânı vardır dolayısı ile antrenman programların daha iyi organize edilmesini sağlar.

Üç bölgeli modelde beş bölgeli modeldeki birinci ve ikinci bölgeler birleştirilip birinci bölge olarak adlandırılır. Yine dördüncü ve beşinci bölgeler birleştirilip üçüncü bölge olarak adlandırılır.

Laktat miktarının 2 -4 mmol olduğu bölge ise ikinci bölge olarak kabul edilir.

1. Bölge düşük yoğunluktaki çalışmaları

2. Bölge orta şiddetteki çalışmaları

3. Bölge ise yüksek şiddetteki çalışmaları ihtiva eder